DOLEJŠÍ, M. Řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Pavel

Práce pana Dolejšího vznikla jako vedlejší produkt projektu TAČR, který ÚTKO řeší s firmou Ing. Ivo Herman. Zadání bylo poměrně náročné a FPGA modul měl navíc fungovat i v reálném nasazení. Student většinou pracoval samostatně a bylo patrné, že problematice dobře porozuměl. Bohužel v druhé půlce řešení se zaseknul na několika skrytých problémech a zbytečně ztratil mnoho času, namísto aby přišel na konzultace. Implementace modulu proto není doladěna pro reálné nasazení, i když jinak je modul plně funkční. Text DP mi před odevzdáním nedal k nahlédnutí, takže též není úplně podle mých představ.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Bečková, Zuzana

Diplomová práce s názvem Řízení barevného grafického LED displeje pomocí FPGA stručně popisuje zejména uvedený systém. Návrh systému je dokumentován hlavně vývojovými diagramy. Systém byl úspěšně realizován dle požadavků a zadání je tedy splněno. Obrazovou dokumentaci a bloková schémata stavových automatů oceňuji a považuji za kvalitní a přehledné. Oceňuji také praktickou realizaci systému pro firmu Ing. Ivo Herman, CSc. Práce je velmi faktograficky pojata. Je patrné, že student uvažuje technicky, zná vlastnosti komponent, které používá, a dobře se vyzná v systému. Bylo by však bylo vhodné uvést také motivaci proč je použit ten či onen komponent nebo metoda. Uvedenou literaturu [5] bych zařadila do kategorie populárně-naučné literatury. Podobné články jsou dobré pro studium problematiky, avšak v diplomové práci by bylo vhodnější citovat vědecký článek. V abstraktu je řeč o panelu 32x20. Není uvedena jednotka, a navíc není uvedeno, že těchto panelů je horizontálně umístěno 10 a vertikálně 8, takže skutečné rozlišení je 320x240 px, jak je také požaduje zadání. V textu se objevují typografické a gramatické nedostatky, například v případě textu v odrážkách nejsou za jednotlivými body čárky nýbrž tečky, i pokud se nejedná o poslední bod. V české verzi abstraktu se jedna věta objevila dvakrát za sebou. Ve dvou posledních větách prvního odstavce závěru chybí podmět ve vedlejší větě. Budoucí čas v úvodu nepovažuji za zcela vhodný, přítomný by byl vhodnější. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 102009