SRNSKÝ, P. Optovláknová interferometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čučka, Milan

Student Petr Srnský vypracoval diplomovou práci na téma Optovláknová interferometrie. V první části práce vytvořil simulační modely Machova a Michelsonova interferometru v programu VPIphotonics, kde ověřil jejich funkci. Další částí práce studenta byl návrh výběru komponent a stavba interferometru. Student změřil a zpracoval výsledky z měření frekvencí v oblasti nízkých kmitočtů a vytvořil srovnání výše uvedených interferometrů. Pan Srnský pracoval samostatně a pravidelně konzultoval svůj postup práce.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Urban, František

Pan Srnský vypracoval svou diplomovou práci zaměřenou na optovláknové interferometry. Začátek práce je zaměřen na teoretický úvod a principy interferometrů a na popis rozdílu mezi fyzikálním a optickým interferometrem. Dále jsou rozebrány všechny potřebné vztahy pro práci s optovláknovými senzory, jako například koherentní délka laseru. V simulacích se student zaměřuje na optický mikrofon pomocí Machova-Zehnderova interferometru, Michelsonova interferometru a Sagnacova interferometru. U simulace Michelsonova interferometru student uvádí využití vazebního členu 2x2, avšak v obrázku 2.1 je použitý jiný vazební člen. V sekci simulací je hojně používán jako zdroj záření DFB laser, student uvádí jeho parametry jen u jedné simulace a z textu není jasné jaký DFB laser použil u dalších simulací. U simulací chybí použité parametry prvků, zejména použitý optický kabel a jeho parametry. Simulace se tedy jeví naprosto ideálně a nelze posoudit zda-li student zahrnul u jednotlivých prvků simulace reálné parametry a možné vnější vlivy jako jsou u optovláknový interferometů například nežádoucí vibrace. Výsledky simulací a výstupní grafy mohly být zpracovány přehledněji, pro přehlednost by měly být uvedeny výstupní signály obou ramen interferometru, to však v práci chybí. Další část práce obsahuje již reálné měření interferometrů. V práci student popisuje rozdíl při měření Michelsonova a Mach-Zehnderova interferometru. Měření student realizoval na školním přípravku optovláknového interferometru a s využitím separátních komponentů. Student pro detekci chování interferometru použil generátor frekvencí z audio reproduktoru simulující vnější vibrace. Naměřené výsledky práce jsou velice dobře popsané, avšak výstupní naměřené grafy mohly být zpracovány přehledněji. Celková práce je na velice dobré formální i obsahové úrovni. Zadání práce bylo splněno. Z výše popsaného navrhuji práci na B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 101989