ŠRAMKOVÁ, K. Dekompozice a předpovědi v časových řadách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednář, Josef

Samotná práce se zabývá statistickou analýzou časových řad. Je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole popisuje autorka lineární regresní model, ve druhé jsou popsány základní vlastnosti časových řad, ve třetí kapitole je uveden dekompoziční model a v poslední kapitole jsou tyto modely aplikovány na reálná data. Pracovní morálka studentky byla na výborné úrovni, pracovala samostatně a přicházela s vlastními postupy. V některých pasážích je vidět předchozí ekonomické vzdělání autorky nebo ekonomické zaměření literatury, kterou si vybrala, ale to není na škodu. Během konzultací projevovala velice solidní znalosti a přehled ve studovaném oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Holec, Tomáš

Uvedená bakalářská práce je členěna do 4 kapitol. V první kapitole autorka popisuje lineární regresní model a související statistické pojmy, ve druhé se věnuje problematice a základní terminologii časových řad. Třetí kapitola klade důraz na dekompoziční modely a modelování trendu časových řad. Hlavní částí práce je kapitola čtvrtá, ve které autorka pomocí programu Statistica vytvořila ke čtyřem reálným příkladům vždy několik modelů. Tyto modely pak analyzovala, porovnávala a vyvozovala závěry. Pomocí těchto modelů se také snaží predikovat další hodnoty, které porovnává i se skutečnými výsledky. Tím byly splněny všechny cíle práce. V práci se objevuje zanedbatelné množství drobných nedostatků a překlepů. Například chyby ve značení v první kapitole z důvodu práce s více zdroji. V subkapitole 1.1 autorka indexuje vektor neznámých parametrů Beta od 1 do k, přičemž o odstavec níže již tento vektor i s jeho odhadem b indexuje od 1 do n, navíc v subkapitole 1.2 indexuje tentýž vektor od 0 do m. V důkazu na straně 19 pro odhad b1 koeficientu Beta1 přebývá v čitateli ve druhém členu v závorce výraz Suma xi . V subkapitole 3.2.2 Lineární trend je chybně uveden odhad b2 místo odhadu b0. Bakalářská práce má velmi kvalitní stylistickou úpravu a obsahuje jen nevelké množství typografických chyb. Namátkou: na straně 38, 39 zvratné "sa" na konci řádků. Přes uvedené drobné nedostatky je předložená práce kvalitní a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101217