KANTOR, R. Částice v ovzduší a možnosti jejich měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bělka, Miloslav

Cílem bakalářské práce bylo diskutovat různé možnosti měření částic v ovzduší, což je dlouhodobě sledovaným tématem. V teoretické části student popisuje různé možnosti měření velikostí a koncentrace částic. V experimentální části bylo poté provedeno krátké ukázkové měření. Student byl schopný studovat zahraniční literaturu a docházel na pravidelné konzultace. Bohužel si ale vybral cestu nejmenšího odporu. Teoretická část by mohla být obsáhlejší. U experimentálních měření student také nevyvinul výraznější iniciativu směrem ke zvýšení kvality výsledků. Na druhou stranu práce splňuje vymezené cíle, je správně ocitována a má solidní grafickou úroveň. Práci tedy doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm C, tedy Dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Elcner, Jakub

Cílem předložené bakalářské práce pana Kantora je provést rešerši aktuálních metod měření velikostí a koncentrace částic a zároveň některé z těchto metod vyzkoušet při praktických testech. Teoretickou část práce lze rozdělit na dvě poloviny. První obsahuje krátký úvod do problematiky aerosolů a jejich vlivu na zdraví člověka a stav prostředí, zatímco druhá udává přehled technik, používaných pro stanovení koncentrace a velikostní distribuce aerosolů. Zpracování této části je dostatečné, avšak mohlo by být provedeno pečlivěji. Chybí mi uvedení zdrojů týkajících se zjišťování koncentrací jednotlivých látek v ovzduší, pro konkrétní oblasti v ČR, nebo u jednotlivých metod měření uvedení jejich výhod, nevýhod či oblastí aplikace. Některé z popisů metod mi přišly nedostatečné (např. popis optického mikroskopu s fázovým kontrastem). V experimentální části pak byly vybrány tři metody (APS, Optický čítač SOLAIR 3100 a optický mikroskop s fázovým kontrastem) a pomocí nich byly provedeny experimenty s vybranými částicemi. V této části mi chybí bližší vyjádření k samotným metodám a jejich vzájemné srovnání. Kapitola věnující se měření pomocí optického mikroskopu mi přišla z hlediska popisu a absence jakéhokoliv výsledku zbytečná. Grafická a stylistická úprava práce je na průměrné úrovni. Řada obrázků (např Obr. 2) je nekvalitních. Seznam použitých „značek“ a symbolů na straně 26 obsahuje tři veličiny a je provedený v jiné velikosti fontu než zbytek práce, což nepůsobí hezky. I přes veškeré výše uvedené nedostatky je z práce vidět, že do ní bylo investováno velké množství času ať už formou studia literárních pramenů, nebo ve formě praktické části na experimentech. Pochválit se dá především práce s literaturou, kdy řada nastudovaných zdrojů či manuálů k přístrojům je k dispozici pouze v cizím jazyce. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101313