DOČEKAL, V. Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňa, Václav

Student při hledání literárních zdrojů i jejich následném zpracování pracoval samostatně a pečlivě. Aktivně chodil konzultovat jednotlivé části práce. V praktické části se aktivně účastnil odlévání zkušebních vzorků. Z těch dále sám zhotovil metalografické výbrusy a provedl na nich měření DAS. Stejně tak při následném zpracování získaných dat pracoval zcela samostatně. Studentův aktivní přístup hodnotím velmi kladně. Stejně tak jeho bakalářkou práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blažík, Petr

Cílem bakalářské práce bylo teoreticky popsat a následně experimentálně ověřit vliv očkování a rychlost ochlazování na hodnotu DAS. První teoretická část předložené práce rozčleňuje a popisuje jednotlivé typy hliníkových slitin. V další části je popsána problematika tuhnutí hliníkových slitin, očkování a v závěru teoretické části se autor věnuje modifikaci. V kapitole o měření hodnoty DAS autor, na základě literatury, zmiňuje tezi, že na její hodnotu nemá vliv očkování, ale pouze rychlost ochlazování, kterou sám následně ověřil v experimentální části. Autor provedl jednoduchý experiment na čtyřech odlitcích a pomocí metalografie naměřil hodnotu DAS. Získané hodnoty podrobil základním statistickým testům pro získání lepší výpovědní hodnoty výsledků experimentu. V závěru práce autor potvrzuje shodnost experimentálních výsledků s dříve zmíněnou tezí. Práce je velmi přehledná a dobře uspořádaná. Celkový dojem trochu kazí několik překlepů a úroveň použitého jazyka. Úroveň kvality práce také snižuje práce s literaturou. Téměř celá teoretická část práce čerpá především z učebního textu doc. Jaromíra Roučky, ačkoli se jedná o velmi kvalitní a odborný zdroj informací. Dále se autorovi práce dá vytknout práce s cizojazyčnou literaturou, která v použité literatuře odkazuje zejména na tabulky a obrázky. I přes tyto nedostatky práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101146