SYNKOVÁ, G. Hodnocení finanční situace zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hornungová, Jana

1) Jakým způsobem si vysvětlujete, že konkurenční společnost vychází v mnoha oblastech lépe, než vámi analyzovaná? 2) Byly výsledky práce předloženy managementu a je možné, že bude některý z nich realizován?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C Návrhová část by mohla obsahovat podrobnější kvantifikaci přínosů a nákladů jednotlivých variant.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hérová, Lucie

Struktura práce je dle daného zadání v pořádku. Autorka si pro svou bakalářskou práci zvolila odvětví, které je velmi proměnlivé a citlivé na nejrůznější podněty, ať už jsou to hospodářské či ekonomické výkyvy domácího i mezinárodního trhu, nebo neustále se stupňující konkurence. Teoretická část práce velmi dobře popisuje metody a ukazatele finanční analýzy a obsahuje všechny důležité informace, které slouží k aplikaci na analytickou část. Jsou zde dodrženy návaznosti jednotlivých kapitol a nejdůležitější body práce jsou přehledně shrnuty do tabulek. V úvodu praktické části práce autorka poukázala na základní silné i slabé stránky analyzované společnosti a posoudila ji s jejím hlavním konkurentem. Výstupem praktické části vznikla přehledná finanční analýza, která jasně popisuje stav společnosti a její predikce do budoucna. V závěru práce autorka navrhla několik opatření, která by mohla sloužit jako materiál při strategickém rozhodování na další období. Navrhovaná opatření jsou pečlivě vyčíslena a finančně analyzována na následující roky, avšak je otázkou, do jaké míry lze navrhovaná opatření v praxi použít. Teoretickou i praktickou část hodnotím velmi kladně, jelikož jednoznačně splnila základní cíl, a to navrhnout konkrétní opatření, která mohou pomoci zlepšit finanční situaci firmy, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103504