MATYS, J. Investice do burzovně obchodovatelných akcií společností těžících zlato [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Práce je dobře vymezena, má logickou strukturu, metodologie je v pořádku. Obsah teoretické části váže na praktickou část, kterou hodnotím jako zdařilou, nicméně jsem zaznamenal několik drobnějších věcných, či terminologických nepřesností. Všechny stanovené cíle práce považuji za splněné, se závěry autora souhlasím. Současně velice kladně hodnotím iniciativu a kladný přístup autora k řešenému tématu. Otázky: 1/ Proč jste na straně 18 v posledním odstavci použil slovo "pojištěni"? 2/ Jak jste dospěl k Vámi navrhovaným procentním poměrům investic na straně 77? 3/ Je správné Vaše tvrzení obsažené ve druhé větě na straně 36?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuchtíková, Bronislava

Student z vybraných společností navrhl investiční doporučení pro management investiční společnosti podle zadaných kritérií a poměrových ukazatelů. Rozdělil investice v určitém poměru do společností těžících zlato s využitím testu spolehlivosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100408