SVOBODA, Š. Náhrada části lidských kostí umělými materiály s využitím 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor zpracoval práci spadající svým rozsahem do více oborů. Pracoval samostatně a iniciativně a aktivně konzultoval a využíval znalostí a možností, jak ze studia na strojní fakultě, tak medicínského směru. V práci odpovídajícím způsobem popsal, jak problematiku kostí a jejich náhrad, tak vhodných metod 3D tisku. S využitím dostupného vybavení se mu povedlo získat odpovídající modely tkání a rovněž navrhnout a vyrobit model náhrady. Drobné poznámky, které však nesnižují hodnotu práce, mám pouze k některým převzatým údajům, kdy například na str. 17 nesouhlasím s definicí, kde je materiál nanášen v konstantní tloušťce (i FDM tisk umožňuje proměnnou tloušťku), či na str. 32 podmínka spékání titanových slitin za vysokého tlaku a vakua zřejmě nebude dosažitelná u 3D tisku. Jeho práci i samotný přístup hodnotím velmi pozitivně jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména vybranými náhradami částí lidských kostí umělými materiály vyrobenými s využitím technologie 3D tisku. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku problematiky nádorového nebo traumatického poškození kostí. Součástí teoretického úvodu je rovněž rozbor aditivních technologií Rapid Prototyping (základní pojmy, nejvíce aplikované aditivní metody) s možnostmi jejich využití v praxi, včetně popisu nejpoužívanějších aditivních materiálů aplikovaných pro 3D tisk. V této části práce je rovněž charakterizován také přehled teoreticky aplikovatelných materiálů v souvislosti s implantací náhrad kostí. Praktická část práce se zabývá tvorbou vybraných modelů z náhrad částí lidských kostí (vřetenní kost, patní kost, obratel) s využitím zobrazovacích metod CT/3D skenování (počítačové modelování v různých CAx programech, kontrola výstupních dat) a jejich výrobou pomocí 3D tiskárny typu RepRap pracující na principu aditivní metody Fused Deposition Modeling. Poslední část práce je věnována povýrobní úpravě modelů s následnou implantací náhrad kostí a základní cenovou rozvahou výroby implantátu, doplněnou o ceny spojené s implantací náhrady. Práce je ukončena zhodnocením navržených postupů a závěrečným doporučením o další kroky do budoucna. Je zřejmé, že student věnoval zpracování diplomové práce značnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují drobné formální náležitosti a drobné překlepy. Při řešení diplomové práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101002