LOKAJÍČEK, L. Inteligentní domácnost s využitím Raspberry Pi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Michal

Student zpracoval diplomovou práci zabývající návrhem a realizací platformy domácí automatizace založené na Raspberr Pi. Text práce, i když má sklony k populární formě a odchybluje se od čistě technického textu plně splňuje požadavky kaldené na diplomovou práci. Při řešení student prokázal své odborné znalosti a dobře se orientuje v dané problematice . K řešení dané problematiky přistupoval zodpovědně a pravidelně chodil na konzultace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Šteffan, Pavel

Student Bc. Lukáš Lokajíček vypracoval diplomovou práci na téma „Inteligentní domácnost s využitím Raspberry PI“. Cílem práce měl být návrh a realizace modulárního systému pro inteligentní domácnost. Práce je mimo úvod a závěr rozdělena do čtyř kapitol, které se volně prolínají mezi teoretickou a praktickou částí. Práce je psána populárním stylem, nikoli jako seriózní technická zpráva, student využívá velké množství slangových výrazů a anglicismů, které se nebojí používat ani v názvu kapitol. Po formální stránce práce obsahuje překlepy a gramatické chyby převážně v používání velkých písmen (např. v rámci popisů obrázků a tabulek, které jsou všechny malým písmem), různé velikosti fontů v obrázcích (někde výrazně větší než základní text, jinde menší), anglické popisky obrázků, v textu je využíváno velké množství zkratek, ale chybí Seznam zkratek, který by ulehčil orientaci v textu. Student nezvolil jednotnou velikost schématických značek. Práce neobsahuje žádné tištěné přílohy, všechny přílohy jsou pouze v elektronické podobě na CD, a to včetně návrhu DPS. V celé práci není žádná fotografie výsledného zařízení, lze se tedy pouze domnívat, že zařízení bylo realizováno. Výsledné programy nejsou zkompilovány do spustitelného soboru. Přiložené CD obsahuje i několik souborů s poznámkami co je potřeba udělat a dokoupit. Oponent má navíc na výběr z několika návrhů desek, bohužel není jasné, který návrh je finální. Jako hodně problematické vidím představené technické řešení, které je popsané velmi chaoticky, prolíná se teoretická část s praktickou, cizí programy, různé procesory (velká část je věnována procesorům řady AVR, ale v zadání je využití platformy Raspberry PI). Chybí jasné/přehledné blokové schéma, která by naznačilo tok dat a definovalo vstupní parametry a případně nutnost použití dalších mikrokontrolerů. Z práce nevyplývá, že je zařízení realizováno (tato skutečnost je zmíněna pouze v závěru a v poděkování), chybí jakákoli fotografie zařízení nebo DPS. Stejné je to se softwarem, který je téměř chaoticky rozebírán a zdůvodňována důležitost a náročnost funkce „tlačítka“. Student vhodně cituje použitou literaturu a v dostatečném množství. Práce splňuje zadání. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 102944