ZAGRAPAN, I. Návrh a realizace wattmetru s komunikací v síti IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Student v rámci své diplomové práce navrh a realizoval wattmetr s možností spínání zátěže. Zařízení je možné konfigurovat pomocí klávesnice a displaje a také pomocí Wifi a protokolu MQTT. Student také ověřil možnost komunikace pomocí technologie SIGFOX. Návrh a realizaci zařízení považuji za zdařilou. Student byl během řešení práce aktivní a samostatně řešil vzniklé problémy. Po formální stránce ale není text práce na dobré úrovni, v textu jsou nevalidní reference, překlepy a gramatické chyby.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Lattenberg, Ivo

Po obsahové stránce je diplomová práce rozdělena do jedenácti kapitol. Rozsahově s 38 stranami textu samotné práce bez příloh patří spíše k těm kratším. Zadání bylo v zásadě splněno. Byl realizován wattmetr, který využívá Wi-Fi a komunikuje pomocí MQTT se serverem Mosquitto. Bylo navrženo i řešení s komunikací prostřednictvím sítě SIGFOX, řešení ale nebylo finálně zprovozněno. Z formálního hlediska působí diplomová práce rozpracovaným dojmem. Hned v abstraktu je překlep (ESP8622 -> ESP8266). V elektronické verzi práce je vloženo zadání z předešlého semestrálního projektu. V obsahu je na některých místech místo skutečných čísel stránek chybový text „Error! Bookmark not defined.“. V práci jsou špatné odkazy na obrázky. Např. v kapitole 2 je v textu odkaz na obrázek 2.1, který neexistuje a místo něj je obrázek 2.3. Jako desetinný oddělovač je často používána tečka namísto čárky. Na konci kapitoly 2.1. zůstal červený pracovní text „nieco“. Některé popisky obrázků a odkazy na literaturu jsou červené (např. v kapitole 3.5). Číslo 1412 na str. 14 je nesprávně rozdělené na dvou řádcích. V kapitole 9 chybí číslo u odkazu na obrázek. V textu jsou drobné gramatické chyby jako např. chybějící čárky v souvětích apod. Z hlediska odborného chybí zmínka o tom, že rozlišujeme výkon činný, jalový a zdánlivý. Dále jaký z těchto výkonů nás hlavně zajímá a jaký výkon měří navržené zařízení. Samotný program je celkem dobře strukturovaný, využívá možnosti jazyka (funkce, konstanty, ...) i když se v něm objevuje několik magických hodnot, které by si zasloužily přesun do konstant na začátek programu. Pole „teplotnaTabulka“ asi nemá smysl, pokud je celé naplněno stejnými hodnotami.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 101977