BOŠTÍK, J. Řízení laserových diod s využitím mikrokontroléru AVR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Student dle zadání navrhl a realizoval zařízení pro řízení laserových diod využívající mikrokontroler ARM a kontrolér butterfly diod Ldtc1020. Navržené zařízení je možno konfigurovat pomocí dotykového displeje a také integrovaného webserveru. Celkově práci studenta hodnotím jako velmi dobrou.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Šilhavý, Pavel

Student dle zadání navrhnul a realizoval zařízení pro řízení laserových butterfly diod využívající mikrokontroler AVR a LCD displej. Dle informací od vedoucího práce je realizované zařízení plně funkční a hned úvodem tedy mohu konstatovat, že zadání bylo splněno. Vlastní diplomová práce krom závěru obsahuje čtyři kapitoly: Popis použitých komponent, Návrh hardware, Software a Měření. U převzatých obrázků často není uvedena citace. Citace v textu jsou uváděny vždy na konci odstavce, a tak není zřejmé, co je citovaná část. Kapitola Návrh hardware obsahuje popis vlastního řešení a jsou zde popsány dílčí použité moduly a navržené části desky. Bohužel student neuvedl ani v příloze, ani elektronicky na CD, celkové schéma zapojení, podklady pro výrobu DPS, osazovací výkres či rozpisku součástek, což by práce tohoto typu měla obsahovat. DPS je uvedena pouze na straně 27 a na několika fotografiích v příloze. Následující kapitola je věnována software a zahrnuje funkční popis a uživatelský manuál. Komentované zdrojové kódy obsahuje elektronická příloha, bohužel v textové části na ně není vůbec odkázáno a obsah jednotlivých souborů lze pouze odhadovat. Následuje kapitola věnovaná měření parametrů realizovaného zařízení a zahrnuje kalibraci A/D a D/A převodníků. Je však otázkou, nakolik změřená data jsou vypovídající a kalibrace přesná, když například pro nastavení teploty je uveden převod 4 mV/°C a měření bylo realizováno s krokem cca 0,3 V, který tak odpovídá změně o 75 °C. Odchylka, která nevím zda byla v SW kompenzována, neboť text to neuvádí, při 1 V je dle tab. 4.2 str. 40 64 mV, což by znamenalo, že namísto 25 °C byla nastavena teplota 41 °C. Přes výše uvedené nedostatky a pochybnosti o plnohodnotné funkcionalitě hodnotím práci jako velmi zdařilou.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 101941