ROHÁNEK, J. Přehled vývoje nových vícenásobně použitelných kosmických dopravních prostředků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Vladimír

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Junas, Milan

Autor práce Jan Rohánek spracoval bakalársku prácu na tému Přehled vývoje nových vícenásobně použitelných kosmických dopravních prostředků. Cieľom práce bolo stručne a prehľadne spracovať chronologický technický vývoj viacnásobne použiteľných kozmických prostriedkov pre dopravu užitočného nákladu na nízku obežnú dráhu. Uvedený cieľ bol dosiahnutý, avšak v práci je viditeľný menší nedostatok vlastného prínosu autora. Z hľadiska spracovania je práca logicky usporiadaná, doplnená o množstvo ilustračných obrázkov a tabuliek s technickými údajmi, ktoré celkový text dopĺňajú. Práca však obsahuje niekoľko nedostatkov. Niektoré myšlienky sa v texte často opakujú a štýl písania občas skĺzava do populárno-náučnej formy, napríklad podkapitola 2.2 a 2.4. K prehľadnosti celej práce chýba príslušný zoznam obrázkov, tabuliek a v neposlednom rade skratiek, ktoré sa vyskytujú pomerne často. Autor chybuje aj pri práci s literatúrou a citáciami, ktoré nie sú správne usporiadané. Celkovo práca spĺňa stanovené požiadavky a poskytuje vcelku dostatočný prehľad o použiteľných kozmických dopravných prostriedkoch. Predloženú bakalársku prácu odporúčam k obhajobe a hodnotím ju známkou veľmi dobre (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101400