LÁNC, K. Problematika tryskání povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Bakalář Kryštof Lánc během řešení dané práce pracoval velmi aktivně a samostatně. V rámci řešení daného tématu podstoupil několikatýdenní stáž ve firmě Mubea, kde získal nejen mnoho potřebných informací ale i zkušeností. Na základě toho, vytvořil mimo jiné i školicí materiál na dané téma, který bude velkým přínosem pro danou firmu z hlediska zjednodušení a zdokonalení zaškolování nových pracovníků při obsluze příslušného stroje. Vysoce hodnotím jeho vlastní iniciativu a také schopnost prezentovat získané poznatky. Rozsah a provedení bakalářské práce zcela odpovídá stanovenému zadání a dokonce předčilo i očekávání vedoucí práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Daněk, Ladislav

Předložená práce p. Kryštofa Lánce se zabývá problematikou tryskání povrchu součástí především v ohledu na zvýšení mechanických vlastností a bezpečnosti proti tvoření trhlin vycházejících z povrchu. Práci doplňuje Metodika tvorby školících podkladů pro operátory. K práci nemám podstatné připomínky kromě neustále se opakujícího "vnitřního pnutí". Správně je "zbytkové napětí". Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100825