ULIČNÝ, R. Technologie výroby krytu výkyvné hlavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená práce se zabývá technologií výroby krytu výkyvné hlavy. Charakter výroby je kusová produkce, konkrétně se jedná o náhradní díl, který není dostupný. V úvodní části práce je proveden podrobný rozbor technologičnosti součásti a jsou posouzeny reálné výrobní možnosti. V návaznosti je zpracován technologický postup, který je podrobně doplněn rešerší možností programování CNC strojů v systému Edgecam. V kapitole diskuze je naznačeno, jak by se postupovalo v případě změny charakteru výroby na sériovou. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Ladislav

Prakticky zaměřená práce zabývající se technologickou výrobou součásti. U práce bych místy uvítal přehlednější a logičtější uspořádání, stejně tak některé její části by se hodili více do příloh. Autor nepopisuje důvody, které ho vedly k volbě konkrétních nástrojů a technologických postupů. Celkově práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 96935