KRICHŤÁKOVÁ, B. Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řeší oblast řízení logistické koncepce výrobního podniku v rámci informačních a materiálových toků v logistickém řetězci. Zpracována oblast je mimo oblast studovaných předmětů, takže autorka musela teoretickou oblast nastudovat z literárních pramenů samostatně, což považuji za přínos autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Sestavený hlavní cíl řešení a ke splnění i dílčí byly v rámci logistického řetězce podrobně zpracovány ke spokojenosti zadavatele práce výrobního podniku.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Pro řešení byly vybrány vhodné metody především pro řízení informačních toků a následně materiálových toků v logistickém řetězci podniku
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Dosažené výsledky bude možno okamžitě interpretovat do podmínek podnikové logistické praxe a povedou k závěrům pro jiný druh obalového hospodářství.
Praktická využitelnost výsledků A Navržená řešení jsou výstižným základem pro rozhodování logistického managementu při realizaci v podnikové praxi včetně zavedení do logistického řetězce podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální úroveň i uspořádání práce včetně použité odborné terminologie a jazykové kultury splňují požadavky kladené na závěrečnou práci vysokoškolského studia bakalářského typu. V tomto případě sahá úroveň až na magisterskou práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla zpracována na základě prostudování cca 32 odborných literárních zdrojů a doplněna daty za informacemi z podniku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalců, Martina

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá studií řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci s konkrétní aplikací na prostředí vybraného podniku.Práce je členěna do dvou oddílů - Teoretická část a Praktická část.V Teoretické části autorka popisuje teoretické základy logistiky a uvádí možnosti řízení materiálového toku potřebné pro provedení praktické části.V praktické části pak pomocí prostředků popsaných v části teoretické realizuje analýzu konkrétního materiálového toku ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. se sídlem v Jihlavě.Soubor metod, uvedený v teoretické části prokazuje schopnost autorky pracovat s odbornou literaturou.Konkrétní cíl práce byl vybrán správně a reaguje na aktuální problém společnosti, který je nedostatek vlastních logistických ploch.Vlastní přínos studentky spatřuji v kvalifikovaném výběru, sestavení a popisu metod použitých pro provedenou analýzu konkrétního materiálového toku dodávek obalů přes externí sklad. Dále pak návrh způsobu zásobování tohoto skladu až po formulování správných závěrů z provedené analýzy materiálového toku vyplývající. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102644