GLOZA, J. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Bakalářská práce odpovídá standardní úrovni a naplňuje požadavky, které jsou kladeny na tento typ VŠKP. 1) Lze považovat cenu 809 Kč na jeden kostým za adekvátní? Jak byla tato cena stanovena? 2) Jaké jsou předpokládané náklady na rozložení prodejny (s. 55)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Bakalant naplnil stanovené cíle bakalářské práce na akceptovatelné úrovni. V některých oblastech jsou určité rezervy, které by celou práci kvalitativně povýšily.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup, i přes mírné chyby ve zpracování, odpovídá zadanému tématu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autor zpracoval jednotlivé oblasti analytické části na dobré úrovni. Pro vynikající úroveň by bylo vhodné provést důkladnější popis jednotlivých analýz ve vazbě na vybraný trh.
Praktická využitelnost výsledků B Pro vybranou organizaci představuje předložená bakalářská práce kvalitní podklad pro rozhodovací proces směrem k zákazníkům na daném trhu. Využitím uvedených návrhů pomůže vytvořit vhodnou konkurenční výhodu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce a formátová stránka práce jsou na přijatelné úrovni. Práce obsahuje drobné chyby, bez kterých by práce byla na kvalitativně vyšší úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B I přes drobné nedostatky odpovídá použitá literatura požadavkům, které jsou kladené na dané téma.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kamencová, Monika

Cílem práce bylo zanalyzovat a zhodnotit současný komunikační mix společnosti Axan 8 a.s. a navrhnout doporučení či řešení pro jeho zlepšení. Teoretická část je zpracována zcela vhodným způsobem vzhledem k použitým metodám vztahujícím se k dané problematice. Praktická část obsahuje základní informace o dané společnosti včetně její historie, organizačním uspořádání a případné budoucí vize. Dále následuje samotná analýza marketingového mixu společnosti. Veškeré použité metody byly jak vhodně zvoleny, tak precizně zpracovány, což je viditelné z grafických i číselných výsledků. Na základě intenzivních konzultací autor práce zcela bezpochyby pojal toto téma velmi konstruktivně, vzhledem k úspěšnému aplikování teoretických metod a záměrů do reality. Veškeré uvedené poznatky vychází ze zcela skutečných informací a propočtů. Firmě AXAN 8 s.r.o. by mohla tato studie pomoci dostat se do širšího podvědomí potencionálních klientů, však také zvýšit prestiž značky a především docílit širší expanze. Vzhledem k preciznímu, jasnému a cílenému zpracování tématu nenavrhuji žádné další dotazy a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103370