MINÁR, L. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce řeší problematiku vyhodnocení dodavatelů firmy. K řešení je využito teorie fuzzy logiky. Práce má využití v praxi. Práce je velmi kvalitně zpracována. Práci hodnotím velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Straňák, Peter

Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov a výberom najlepšieho z nich pre spoločnosť Fast & Healthy food services, s.r.o. za pomoci využitia fuzzy logiky a popisuje metódy a postup tvorby modelov. Cieľom je vytvorenie dvoch rozhodovacích modelov, model vytvorený v prostredí MS Excel a model vytvorený v prostredí MATLAB, ktoré uľahčia rozhodovanie medzi viacerými dodávateľmi.Po formálnej stránke je práca úhľadná, v odpovedajúcom logickom členení a obsahuje akceptovateľné množstvo drobných preklepov. Práca je vhodne doplnená grafmi, tabuľkami a obrázkami.V dnešnej dynamickej dobe je vnútropodniková pomôcka vo forme modelu určeného na hodnotenie dodávateľov veľmi cenným podnikateľským nástrojom zvyšujúcim efektivitu riadenia podniku. Možnosť nastavenia modelu a jeho kritérií na mieru daného podniku potom účinnosť tohto nástroja ešte zvyšuje. Keďže diplomová práca obsahuje návrh modelu presne reflektujúci potreby zvolenej spoločnosti, možno primárny cieľ diplomovej práce považovať za splnený. Relevantnosť a praktická využiteľnosť modelu bude stúpať spolu s rastom spoločnosti a narastajúcim počtom jej dodávateľov. Za menšiu nevýhodu výsledného modelu je možné považovať jeho uzavretosť a fixnosť kritérií v tom zmysle, že akékoľvek požadované zmeny v hodnotení (napr. doplnenie kritérií, atď...) si vyžadujú programátorský zásah do programu, ktorý si vyžiada určitý čas a prostriedky. Domnievam sa, že napriek tejto drobnej pripomienke je praktická využiteľnosť modelu na vysokej úrovni a diplomant návrhom a vývojom tohto modelu preukázal veľmi dobrú orientáciu vo zvolenej problematike a spracoval diplomovú prácu na vysokej úrovni.Prácu doporučujem k obhajobe, pred obhajobou navrhujem jej hodnotenie známkou Výborne - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103519