CHALOUPKA, M. Konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce na téma konstrukce 3D tiskárny pro tisk materiálu s příměsí karbonových vláken představuje co do obsahu a rozsahu velmi kvalitně zpracované dílo. Autor v práci řeší jak konstrukční a výpočtovou část zaměřenou na návrh 3D tiskárny, tak především experimentální ověření vlastností různých typů tiskových materiálů a výztuže kompozitu. Kladně lze i hodnotit vlastní zájem autora o danou problematiku a jeho ochotu investovat nemalé prostředky a čas do přípravy vzorků a samotné realizace experimentu ve spolupráci s dalšími ústavy na FSI. Kladně hodnotím i samostatnost a iniciativu autora při tvorbě diplomové práce, přičemž pravidelné konzultace sloužily především k prezentaci průběhu práce, popřípadě utřídění myšlenek. Práce je zpracována na velmi vysoké úrovní, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Cílem předložené diplomové práce je navrhnout konstrukci 3D tiskárny, která bude schopna tisknout materiál s příměsí uhlíkových vláken. Kapitoly 1 a 2 jsou vypracovány kvalitně a nelze jim nic vytknout. Kapitola 3 je rovněž vypracována kvalitně. Nejedná se ovšem o návrh variant řešení, ale o pokračování rešerše z kapitoly 2. Rešerše navíc nepřináší nové poznatky, ale reflektuje zcela zásadní poučky o konstrukci běžně dostupných 3D tiskáren. Není zde ani zmíněn výběr zvolené varianty, ani důvody výběru a už vůbec ne porovnání multikriteriální metodou. Kapitola 4 je provedena kvalitně. Student navrhl vylepšení konstrukce, která přináší možnost nastavit kolmost osy z oproti horizontálním osám. Nutno poznamenat, že běžně existující zařízení s kinematikou H-BOT takový způsob nastavení buď neumožňují, nebo umožňují velmi omezeně. Řešení nezávislého H-BOT horního gantry lze ovšem nalézt na internetu, např. od tvůrce Ilana Moyera, takže se nejedná o jedinečné řešení, jak autor mylně uvádí. Kapitola 5 je nejkvalitnější část práce. Dovolím si tvrdit, že právě na práci popsané a vyhodnocené v rámci této kapitoly stojí obrovský přínos a smysluplnost diplomové práce a má nesporný přínos v praxi. Navzdory výhradám hodnotím především s přihlédnutím k experimentální části práce celkovou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 100884