PORTEŠ, P. Návrh a realizace odometrických snímačů pro mobilní robot s Ackermannovým řízením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrbáček, Jan

Diplomová práce Petra Porteše se zabývá vylepšením kolového mobilního robotu Bender 2 za účelem zkvalitnění odometrických měření coby jednoho ze zdrojů lokalizačních dat. Student zadaný úkol nejen splnil, ale pojal jej dokonce výrazně šířeji a vhodně překonstruoval přední nápravu robotu tak, aby se více blížila ideálnímu Ackemannovu řízení. Výsledkem diplomantova snažení je pak komplexní práce zasahující snad do všech podoborů mechatroniky - modelování, mechanické konstrukce, elektroniky a software; bezesporu byly prokázány inženýrské schopnosti a tvořivý přístup k práci. Navržené řešení bylo dále realizováno a úspěšně ověřena jeho funkčnost. Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Předložená práce se věnuje problematice měření odometrie na mobilním robotu Bender2. Jádro práce je návrh vhodných snímačů pro podvozek daného robotu s přihlédnutím na různé typy kol kterými je možné robot osadit. Práce je logicky členěna a postupně jsou jednotlivé kapitoly věnovány rešerši snímačů odometrie, konstrukčním úpravám přední nápravy robotu a přípravě elektroniky pro vyhodnocení data ze snímačů. Závěrem práce je kapitola obsahující charakterizační testy navržených snímačů jež přehledným způsobem hodnotí navržené řešení. Během plnění cílů práce se musel diplomant věnovat řešení rozdílných typů problémů jako např. návrhu mechanické konstrukce snímačů, výrobě elektroniky a programování mikrořadiče NUCLEO v C, což ukazuje na široký záběr studenta. Vlastní práce má technický charakter s důslednou prací s literaturou a přehledným členěním. Celkově je práce na výborné úrovni a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101074