CABAL, J. Zpracování síťového provozu na velmi vysokých rychlostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fujcik, Lukáš

Posudek je v příloze pdf.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Dvořák, Vojtěch

Student Jabub Cabal vypracoval diplomovou práci na téma Zpracování síťového provozu na velmi vysokých rychlostech. Práce je zaměřena na rychlé zpracování ethernetových paketů v moderních obvodech FPGA. V teoretické části je čtenář seznámen se standardem Ethernet a představeny jsou vybrané internetové protokoly. Praktická část práce je věnována návrhu dvou obvodů. První z těchto obvodů je určen pro zpracování příchozích ethernetových rámců a detekci hlaviček různých protokolů. Druhý obvod je pak určen pro editaci a generování ethernetových rámců. Text práce je logicky členěn, vhodně doplněn obrázky a prakticky bez překlepů. Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Student zvolil vhodnou architekturu pro dosažení vysokého pracovního kmitočtu u obou navržených obvodů, což je i doloženo výsledky syntézy do cílového obvodu a splněním časových požadavků. Kladně také hodnotím i fakt, že navržený obvod pro detekci hlaviček byl otestován v reálném provozu. Práci považuji za velmi kvalitní a navrhuji hodnocení A/100 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 102936