MATĚJ, J. Návrh a optimalizace spínaného komparátoru v 250 nm CMOS technologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Roman

Cílem zadané práce bylo navrhnout spínaný komparátor v 250nm CMOS technologii pro použití v řídících obvodech AC-DC měničů s ohledem na optimalizaci napěťové přesnosti, nízké proudové spotřeby a dostatečné rychlosti porovnání vstupních signálů. Tento typ obvodu je hojně využíván v moderních integrovaných obvodech a při jeho návrhu nelze využít klasických DC a AC analýz, které lze použít pro analýzu standardních analogových obvodů. Proto považuji toto téma za netriviální a vyžadující systematický inženýrský přístup. Na základě hodnocení konzultanta Ing. Jana Chromčáka z firmy ONSemiconductor lze říci, že student po celou dobu projektu pracoval samostatně, svědomitě a intenzivně, konzultoval detailní a specifické otázky, navrhoval řešení známá z literatury a přicházel s vlastními návrhy a připomínkami. Při práci s odbornou literaturou je třeba ocenit, že se student primárně zaměřil na odborné články z IEEE sborníků starších ne víc jak 5 let v anglickém jazyce. Sám také aktivně vyhledával další související články a potřebné informace. Výsledné parametry konečného návrhu prezentované v práci snesou srovnání s parametry podobných obvodů běžně používaných v praxi a v mnoha případech je i překonávají. Proto lze považovat práci po odborné stránce za vynikající. Práci lze vytknout některé neodborné termíny, např. „stejné okolí všech tranzistorů“ by bylo jistě vhodnější nahradit spojením „stejné okrajové podmínky“. Přes tyto drobné připomínky lze práci hodnotit jako velmi zdařilou a na pracovišti zadavatele se v blízké budoucnosti počítá s implementací výsledného návrhu při realizaci nových integrovaných obvodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kledrowetz, Vilém

Student se v práci zabýval zajímavou a vcelku složitou problematikou návrhu spínaného komparátoru. Teoretický úvod tvoří velmi kvalitně zpracovaný rozbor komparátorů, jsou zde popsány jejich výhody i nevýhody a možnosti kompenzace neidealit vyskytujících se v těchto obvodech. Vše je srozumitelně vysvětleno a doplněno názornými grafy. Praktická část je také velmi pěkně zpracována, vše je jasně vysvětleno a je zřejmé, že student dané problematice rozumí a dobře se v ní orientuje. Celý návrh je podložen množstvím pokročilých simulací v prostředí Cadence. K praktické části mám jednu připomínku. Bylo by vhodné na začátku popisu vlastního návrhu prezentovat popis zamýšleného použití komparátoru, čímž by čtenář získal jasnější představu, jak je který parametr pro zamýšlené použití důležitý a jaký bude mít dopad. Po formální stránce mám připomínku grafům (obr. 2 a 3), kde je šipka nesprávně umístěna na ose namísto pod resp. vedle osy a také fyzikální veličiny nejsou napsány kurzívou. Dále grafy z MATLABu mají nečitelné hodnoty na osách (např. obr. 20). Celkově jde o kvalitní práci. Oceňuji, že student navrhl i layout komparátoru. Navrhuji hodnocení A/95b.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 102947