ZAPLETAL, L. Řídicí systém kamerového sceneru pro monitorování růstu rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Musil, Vladislav

Student Ladislav Zapletal se ve své diplomové práci zabývá problematikou mechanického a elektrického návrhu velkoplošného robotického skeneru pro firmu PSI v Drásově, která jej použije pro monitorování pokusů s řízeným růstem rostlin. Diplomant vyšel z rozboru problematiky a postupně navrhl jednotlivé části zařízení a následně je zhotovil. Postupoval samostatně a s materiální a odbornou pomocí od zadávající firmy. K práci využíval odpovídající množství literatury a zdrojů z Internetu. Pravidelně přicházel na konzultace a přinášel nápady, jak by mohl zlepšit fungování systému. Oceňuji zručnost diplomanta při návrhu a konstrukci prototypu. Zadání práce bylo rozsáhlé a náročné na samostatnou činnost diplomanta a celé bylo splněno. Předložená práce prokazuje diplomantovu schopnost inženýrské práce, text odpovídá požadavkům kvalitu práce v magisterském studiu. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou výborně/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Prokop, Roman

Úkolem studenta Ladislava Zapletala bylo navrhnout a realizovat robotický pojezd kamerového skeneru, a to jako součást složitějšího systému pro monitorování pokusů s řízeným růstem rostlin. Práce o rozsahu 74 stran s rozsáhlými přílohami je rozdělena do 8 hlavních kapitol. Hlavní těžiště práce bylo v návrhu elektrické části. Stručně je také popsán návrh mechanické části. Předložená zpráva ukazuje značné zkušenosti diplomanta v práci návrhovými programy Předložená zpráva má velmi dobrou formální a grafickou úroveň, a to celkově i v detailech. Kvalita výkladu je dostatečná pro sledování postupu návrhu. Některé obrázky v textu jsou zbytečně zmenšené, a tedy hůře čitelné. Diplomant vyšel z rozboru problematiky a postupně navrhl jednotlivé části zařízení. Student k práci využíval odpovídající množství literatury a zdrojů z Internetu, které uvádí také v textu. Postrádám více příkladů výpočtů, ať pasivních prvků, nebo časování jednotlivých obvodů, bez nich má práce hodně popisný a kvalitativní charakter. Závěrem konstatuji, že zadání práce bylo rozsáhlé a náročné na samostatnou činnost diplomanta a celé bylo splněno. Předložená práce prokazuje diplomantovu schopnost inženýrské práce, text odpovídá požadavkům na kvalitu práce v magisterském studiu. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou výborně/92.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 102964