STRAKA, J. Lepení plechů a jejich testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

Autor bakalářské práce se pravidelně zúčastňoval konzultací s cílem vypracovat co nejlépe bakalářskou práci, která by byla přínosem i pro průmyslovou praxi a doplnil tak poznatky o zkoumaných lepidlech Den Braven UNIFIX MS Polymer a WEICON Flex 310M HT 200 na základě vlastních experimentů. Pracoval samostatně.Literární rešerše a přehled zkoušek a výsledků experimentů svědčí o píli studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou, kterou je vytváření nerozebíratelných spojů kovových součástí, v tomto případě ocelových plechů, prostřednictvím lepení. Práce shrnuje pěkně a poměrně rozsáhle možnosti a způsoby testování a ověřování kvality lepených spojů. Autor práce ověřil některé z popisovaných metod testování experimentálně a výsledky experimentu vyhodnotil. Bakalářskou práci je možno celkově hodnotit jako dobře zpracovanou, odpovídající stanoveným podmínkám zadání s pěknou grafickou úpravou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100675