ČECH, J. Pozorování hranic dvojčatění ve slitině Ni-Mn-Ga [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zelený, Martin

Cílem zadané bakalářské práce bylo seznámit se teoreticky i prakticky se slitinami s tvarovou pamětí a s nimi souvisejícím jevem dvojčatění. Konkrétně byl studován pohyb hranic dvojčatění v magnetické slitině Ni-Mn-Ga. Jedním z výsledků práce měl být i návrh a výroba přípravku umožnujícího sledovat pohyb hranic dvojčatění pomocí optické mikroskopie v reálném čase. V teoretické části student stručně popsal jev tvarové paměti a vlastnosti magnetických slitiny, které tento jev vykazují. Hlavně se ale práce zabývá popisem slitiny Ni-Mn-Ga a jednotlivých typů dvojčatění, které se v této slitině vyskytují. Experimentální část je věnována analýze snímků a videí získaných pomocí vyrobeného přípravku. Text bakalářské práce přehledně a srozumitelně popisuje uvedenou tématiku. Student pracoval v průběhu řešení zadaných úkolu samostatně, projevoval vlastní iniciativu a přistoupil velice aktivně jak k rešeršní, tak i k praktické části své práce. Závěrem konstatuji, že vypracovaná práce splňuje všechny požadavky jak z hlediska rozsahu a kvality dosažených výsledků, tak i z hlediska způsobu jejich zpracováni a prezentace. Je zde velký potenciál pro další využití dosažených výsledků a pokračovaní ve studiu hranic dvojčatění v rámci diplomové práce. Z těchto důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou ,,A" (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jan, Vít

Práce Jana Čecha obsahuje celkem 27 textových stran, seznam zkratek a symbolů a obsáhlý seznam literatury obsahující 45 v naprosté většině anglicky psaných zdrojů. Práce se zabývá tématem poměrně exotických materiálů vykazujících magnetickou tvarovou paměť. Teoretická část práce je psána stručně a přehledně, v logicky členěných odstavcích čtenáře seznamuje za základními fakty nutnými pro další pochopení prováděných experimentů. Z textu je patrné, že autor problematiku prostudoval a jednotlivým jevům v praktické rovině rozumí, fundamentální teoretický rozbor prezentovaných jevů je nad rámec bakalářské práce. Je nutno poznamenat, že zvolené téma bakalářské práce se silně vymyká tématům přednášeným v rámci bakalářského kurzu. V některých chvílích by stručnost textu mohla u nedostatečně znalého čtenáře mít za následek nepřesnou nebo i zcela mylnou interpretaci. Experimentální část práce je velmi zajímavým počinem z hlediska dokumentace dynamického jevu dvojčatění v reakci na mechanické zatížení studovaného materiálu. Je použito světelné a elektronové mikroskopie a mechanického testu a výsledky jsou interpretovány v rozsahu odpovídajícím teoretické části práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100847