HOLYSZEWSKÁ, A. Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Tokař, Stanislav

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Studentka prokázala dostatek schopností, že může samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém. Přístup studentky k vypracování byl příkladný a práci se věnovala dlouhodobě. Během zpracování práce studentka mnohokrát konzultovala s vedoucím a rady účinně zapracovala do své práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A V práci jsou postupně naplněny všechny cíle. Práce svým obsahem splňuje požadavky na VŠKP tohoto typu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V teoretické části se studenta zabývala přehledem organizací provádějících nárazové zkoušky zejména těch při malých rychlostech. Tento přehled mohl být detailnější a přehledně porovnat střetové konfigurace jednotlivých zkoušek. Nad rámec zadání se v teoretické části věnovala rozdělení stop po malých nárazech, které je možno využít s využitím kriminalistické mechanoskopie.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A V úvodu praktické části diplomantka pojednává o problematice pojistných podvodů souvisejících s nárazy při malých rychlostech. V hlavní části práce jsou popsány provedené nárazové zkoušky vozidel s důrazem na dokumentaci poškození, jejich vzájemnou korespondenci a zpětnou prokazatelnost. Jednalo se o 5 nárazových zkoušek, které byly zaměřeny na nejčastější typy poškození vznikajících při kolmém parkování vozidel. V závěru práce jsou posouzeny vybrané reálné případy poškození vozidel z databáze pojišťovny na základě zjištění plynoucích z vlastních nárazových zkoušek.
Odborná úroveň diplomové práce A Dané téma je zpracováno na vysoké odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce řeší aktuální problematiku a její přínos v praxi lze shledávat zejména v rozšíření databáze nárazových zkoušek zaměřených na parkovací manévry.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaluža, Zdeněk

V praxi je problematika takzvaných malých dopravních dohod hojně řešená a z pohledu pojišťoven problematická. Diplomová práce tedy z důvodu provedením reálných nárazových zkoušek, může přispět k většímu pochopení veškerých okolností možného vzniku. Zejména někdy na první pohled nenalezená vzájemná korespondence poškození na zúčastněných vozidlech, bývá milně vykládaná. Proto na práci oceňuji zejména reálné nárazové zkoušky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Zde se mohlo vzhledem k reálným testům do diplomové práce zahrnout více detailů poškození s určeným směrem pokluzu.
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Osobně bych ocenil podrobnější a na sebe více navazující fotografie.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100315