PEKÁREK, R. Podpora manažerského rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Pěkná, standardní práce v kontextu komplexnosti řešení s definovaným ekonomickým přínosem bez zjevných obsahových či formálních nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Suchonel, Vilém

1. Splnění stanovených cílůStanovené cíle zadání byly splněny. Jako menší rozšíření zadání bych ocenil také zrychlenígenerování reportů.2. Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metodPro tvorbu reportů bylo zvoleno prostředí MS SQL pomocí inkrementálních algoritmů, kteréumožňují v daném okamžiku získat aktuální data z databáze.3. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěryReporty mají logickou strukturu a obsahují potřebné informace. Jednotlivé pohledy jsou jednoduché,lehce se v nich orientuje a jsou přehledné.4. Praktická využitelnost výsledkůUživatel jednoznačně rozpozná, zda se v některé struktuře pohledu prezentované výsledky liší odprůměru a může okamžitě sjednat nápravu, popřípadě zavést zlepšení do praxe.5. Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveňStruktura práce je přehledná, celkový dojem kazí gramatické a stylistické chyby, které ve výsledkumění význam věty. Použitá terminologie je občas na škodu pro pochopení souvislostí. Některé citacejsou pozměněny oproti originálu. Jejich množství je však ještě akceptovatelné.6. Práce s informačními zdrojiVolba studijních pramenů pokrývá řešenou problematiku. Některé odkazy na zdroje jsou přehozeny.Některé odkazy na zákony nejsou aktuální.Souhrnné hodnocení:Tato diplomová práce dosahuje standardní kvality technické zprávy i realizačního výstupu, který jeplně využitelný pro praktické využití. Lze jej v podstatě okamžitě využívat pro manažerskérozhodování a návrhy strategických plánů. A proto navrhuji hodnotit stupněm C i přes výše uvedenépřipomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101466