ŠMARDA, M. Aplikace principů znalostního managementů ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě. Teoretická, analytická a návrhová část práce je zpracována na dobré úrovni. Po formální, grafické a jazykové stránce práce nevykazuje žádné výrazné nedostatky. Práce je doplněna přehlednými obrázky a tabulkami. Práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl. Otázka k obhajobě: Jak Vámi navržený model managementu znalostní zohledňuje práci s tacitními znalostmi?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kůgel, Roman

Práce byla vypracována kvalitně bez zásadních chyb. Zvolený postup řešení byl správný. Analýzy společnosti byly možná více rozsáhlé než by si dané téma žádalo. Návrhy řešení jsou pro firmu dobře a prakticky popsané. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93347