BERGER, R. Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Diplomová práce je zaměřena na vypracování plánu pro uvedenou společnost. Autor toto zadání zcela splnil a ještě práci přidal na kvalitě tím, že vytvořil "návod", jak efektivně využít nástroj MS Project v dané společnosti. Otázka k obhajobě: 1. V práci je uvedené, že doporučujete používat MS Project v podobných projektech a vysvětlujete proč. Mohl byste uvést i některé slabé stránky MS Project - na co by si například měla společnost dát pozor.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MBA, Marcel Matýsek,

Zadání DP bylo splněno v rozsahu, který si student stanovil v cíli DP. V teoretické části student shrnul teoretické poznatky projektového managementu a v dostatečném detailu popsal všechny nástroje projektového řízení, které následně bude používat v aplikační části DP. Tento přístup musím hodnotit velice kladně, protože student nepoužil teoretickou část pro „natažení“ DP a nechal si dostatečný prostor právě pro aplikační část, která z pohledu použitelnosti v praxi je podstatná. Zároveň ovšem neopomenul teoreticky popsat všechny prvky použité v aplikační části. Velice kladně hodnotím práci s použitou literaturou, kdy student čerpal také ze zahraničních titulů a zejména i přes poměrně velký počet zdrojů dokázal efektivně zpracovat teoretickou část.Celou aplikační částí je jasně viditelné propojení na teoretickou část a procesní uvažování. Vše je detailně a naprosto srozumitelně popsáno a vysvětleno. Student smysluplně a efektivně použil grafických výstupů, které jsou z mého pohledu mnohem jednodušší pro orientaci a mnohdy mají vyšší vypovídající hodnotu. Student neopomenul dělat dílčí závěry a komentáře. Vše na sebe naprosto logicky navazuje. Aplikační část je možné prakticky bez úprav použít jako manuál pro práci v MS Project. Student prokázal perfektní znalost MS Project a dokázal si poradit také s PERT analýzou, kterou program standardně neobsahuje, což hodnotím velice pozitivně. Z hlediska praktického použití DP v praxi musím práci hodnotit jako přínosnou a více než použitelnou v naší společnosti VAGONKA INTERIORS (VI). Ve společnosti VI aktuálně nepoužíváme tyto prvky projektového řízení. Již nyní však u budoucích projektů počítáme s využitím zejména WBS a Analýzy rizik. Oslovila nás také metoda SMART v závislosti na trojimperativu projektu a zakládací listině. O některých metodách, ač jsou procesně správně, zatím nejsme přesvědčení. O jejich dalším využití i mimo tento projekt se rozhodne až během realizace, zda se pro potřeby naší společnosti osvědčí či nikoliv. Jedná se o RACI matici zodpovědností. Důvodem je velikost firmy, kdy zodpovědnosti za jednotlivé úkoly jsou známy a není nutné je ještě dále specifikovat. Dalším z mého pohledu v praxi velice těžko použitelným prvkem je odhad metodou PERT, reálně ji v naší firmě prozatím nepovažuji za nutnou. Naopak nabíhání nákladů v čase také v grafickém zobrazení je pro cash-flow a rozhodování v rámci TOP managementu naprosto klíčová a je v DP obsažen. Kladně hodnotím i další zobrazované reporty z časové analýzy a analýzy zdrojů.DP jasně dokazuje, že student aktivně konzultoval se zaměstnanci firmy a rozumí v dostatečné míře problematice vyhřívaných podlah. WBS dle mého odborného pohledu obsahuje všechny činnosti nutné pro úspěšnou realizaci projektu.Závěrem proto hodnotím DP jako vynikající a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103264