HANÁK, P. Analýza procesů vybrané společnosti za účelem výběru informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Klčová, Hana

Diplomová práce je zaměřena na definici požadavků na nový informační systém pro společnost Siastep, která doposud žádný informační systém nevyužívá. Formulace požadavků je vhodně uspořádána, avšak některé požadavky neobsahuje vůbec - napojení banky, napojení na systémy státních institucí atd., a některé požadavky jsou pro danou firmu naddimenzované, např. centralizovaný datový sklad. Kladně hodnotím návrh na způsob sestavení poptávkového dokumentu. Kritéria pro rozhodování o výběru IS byla převzata z knižní publikace, každopádně měla být upravena pro danou společnost. V práci schází ekonomické zhodnocení, ať již samotného výběrového řízení či doporučených systémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Valentová, Martina

V diplomové práci je řešena problematika analýzy procesů a následně předběžného výběru informačního systému pro konkrétní podnik. Autor práce správně analyzuje prostředí firmy a vyvozuje závěry v podobě předběžného doporučení dvou informačních systému. Cíl práce tak byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101758