SVOBODA, R. Efektivní využití SCRUM metodiky ve vývojovém týmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Diplomová práce je zpracovaná na aktuální téma a to použití agilních metod v praxi. Autor si dal za cíl zhodnocení využívání SCRUM metodiky a návrh změn za účelem jejího efektivnějšího využití. Na práci je patrné, že autor vybranou společnost velmi dobře zná, neboť jsou zde přesně popsána silná a slabá místa využívání uvedené metodiky. Hlavní přínos práce spatřuji v návrzích, kde je konkrétně popsáno, co by se mělo ve společnosti změnit. Otázka k obhajobě: 1. V kapitole č. 4.9 uvádíte přínosy návrhů. Větší část přínosů souvisí s týmem, znamená to tedy, že je podle Vás tým jeden z nejdůležitějších faktorů při SCRUMu (svůj názor prosím vysvětlete).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalouda, Petr

Autorovi se podařilo uchopit a provázat odborný text s teoretickými, praktickými i vlastními východisky. Práce je po formální i obsahové stránce dobře zpracována a strukturovaně rozdělena.Struktura je srozumitelná, kapitoly i podkapitoly na sebe vhodně navazují. Oceňuji plynulé přechody a logickou stavbu jednotlivých pasáží jak v teoretické, tak i v analytické a návrhové části.Postup na základě analýz v návrhové části byl ve sledované společnosti aplikován, tedy autor prokázal svoji schopnost přispění svými úvahami k řešení dané problematiky, nápaditost a zkušenost ve svém oboru, čímž splnil cíl diplomové práce.Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103267