TRČKA, R. Návrh na zefektivnění výroby rotační součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem na zefektivnění výroby rotační součásti Spojovací válec z kompozitního materiálu. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku a rozbor kompozitních materiálů, které jsou ve výrobě používány. Praktická část práce se zabývá analýzou stávajícího stavu obrábění rotační součásti Spojovací válec a navrhuje inovativní řešení v podobě zefektivnění procesu obrábění přesunutím výroby na nový stroj Manurhin K´MX 432, který má vyšší tuhost (umožňuje navýšení řezných podmínek). Zásadní inovace, která se však promítla do úspory výrobních časů spočívá v docílení kratší výměny nástrojů, spuštění nového cyklu, odpadnutí operace manuálního přepnutí obrobku a odebrání součásti z místa řezu mechanickou lopatkou. Součástí práce je popis jednotlivých výrobních pracovišť včetně použitého nástrojového vybavení, které zahrnuje u procesu zefektivnění inovaci v podobě změny výrobního postupu, změny většiny řezných nástrojů a řezných podmínek potřebných pro výrobu rotační součásti Spojovací válec. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, které je spojené s rozborem a porovnáním obou navržených variant výroby z pohledu výrobních nákladů při stanovené výrobní dávce. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale převážně ve firmě Labara s.r.o. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Posuzované práce je přehledně rozdělena do 7 hlavních kapitol, které na sebe logicky navazují a zvolený postup řešení problematiky postupně doplňují. V práci je patrný také vliv spolupráce autora s praxí, kdy vhodně aplikuje inženýrská řešení pro řešení zvoleného tématu. Po grafické a stylistické stránce bych měl k práci drobné, ne však zásadní výhrady. Mezi ty by patřilo například použití obrázků s nejednotnou, leckdy trochu zastaralou formou. Po obsahové stránce působí práce uceleně a její dílčí výsledky jsou shrnuty v závěrech, které lze považovat za správné. Forma závěrů sice má jisté nedostatky z hlediska formálních náležitostí, avšak podstatné části obsahuje. Práci hodnotím jako velice zdařilou a nemám k ní zásadnějších výhrad. Práci doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnocením A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101234