MÍKA, T. Výroba víka kotlového grilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Staněk, Vojtěch

Předložená diplomová práce poskytuje ucelený náhled na problematiku hlubokého tažení rotačního výtažku. Student se sice nevyvaroval několika drobných gramatických chyb, ale na celkový pozitivní pocit z této práce to rozhodně nemělo zásadní dopad. Počátkem této práce student definoval veškerá možná řešení pro výrobu zadané součásti. Zejména technologie kovotlačení je moc hezky popsána, a na moderním CNC strojním zařízení pro kovotlačení si dokáži představit poměrně produktivní výrobu tohoto dílu. Rovněž i další možné technologie výroby a jejich obrázky z celé této části práce jsou pěkně zpracovány. Dále bych chtěl pochválit kapitolu týkající se počítačové simulace jednooperační výroby řešeného výtažku. Z konstrukčního hlediska je návrh sestavy hlubokotažného nástroje v pořádku, stejně tak i výrobní výkresy funkčních části tažidla. V technicko-ekonomickém zhodnocení student správně provedl veškeré nezbytné výpočty. Pouze 200% marže mi přijde poměrně přemrštěná, a to ještě student (chybně) uvádí, že jde o 300% marži. Celkový dojem z práce je však velmi příjemný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100953