HALAMÍČEK, L. Návrh 3D tiskárny s dvojicí tiskových hlav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem 3D tiskárny s dvojicí tiskových hlav. Obsahem práce je kvalitně zpracovaná rešerše a analýza dané problematiky, na jejímž základě autor dále rozpracovává možné varianty řešení. Autor v práci detailně rozpracovává jak konstrukci samotné 3D tiskárny, tak i výměny hlav. Navržené řešení výměny hlav je relativně jednoduché a univerzální, bez principiálního omezení počtu vyměňovaných hlav. Navržená konstrukční řešení jsou vhodně doplněna výpočty. Autor v rámci řešení realizoval pomocí vlastní 3D tiskárny prototyp konstrukce výměny hlavy a ověřil funkčnost zvoleného konceptu. Kladně lze hodnotit vlastní zájem autora o danou problematiku, soběstačnost a iniciativu při tvorbě diplomové práce. Práce je zpracována na vysoké úrovní, doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Analýza problematiky byla zpracována velmi důkladně. Velmi chválím zpracování kapitoly 5. Student velmi pečlivě rozebral a popsal nejpoužívanější komerční tiskárny, kinematická uspořádání navíc zpracoval vlastními, velmi přehlednými schématy. V praktické části chybí návrh variant řešení. Je zde sice analýza možných variant kinematického uspořádání, prvků lineárního vedení apod., ale vzhledem k hlavnímu přínosu diplomové práce bylo vhodné zpracovat a některou multikriteriální metodou porovnat alespoň dva vlastní návrhy konstrukce výměnných tiskových hlav. Vlastní konstrukční návrh i přes uvedené nedostatky obsahuje velmi inovativní a originální řešení. Konstrukce tiskárny je provedena optimálně, co se týká poměru kvality a nákladů na výrobu. Velkou výhradu mám k volbě zrychlení os X a Y. Hodnota zrychlení je 2 m/s^2, což pro uvedený čas 0,1 s dává velikost dráhy 10 mm. Tisková hlava tím pádem nedokáže změnit směr o 90° při vzdálenosti menší než 10 mm (tím pádem tisk zaoblení o menším poloměru než 10 mm bude problém). Další zavádějící informací je argument použití zdroje o napětí 24 V na str. 74. Krouticí moment motorů je dán proudem do nich přitékajícím, takže proud nemůže poklesnout ani v případě vyššího napětí zdroje. Ze zdroje nejsou navíc napájeny přímo motory, ale jejich budiče. Argument nižšího proudu je tedy platný spíš u vyhřívané desky. Nad rámec zadání je zde proveden ekonomický rozbor. Mezi další drobné nedostatky patří např. nečitelný graf na obr. 23 nebo gramatické chyby, např. vkládání čárek do jednoduchých vět nebo špatná volba i/y. Přes uvedené nedostatky považuji práci za vysoce kvalitní a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100882