ŠKOVIERA, J. Návrh systému pro testování valivých ložisek s proměnnými parametry mazání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Omasta, Milan

Diplomová práce byla řešena v rámci širšího projektu zaměřeného na vývoj inteligentního systému mazání valivých ložisek. Diplomová práce se týkala vytvoření funkční platformy pro testování valivých ložisek mazaných plastickým mazivem s iniciovaným poškozením při proměnných parametrech mazání definovaným na základě diagnostikovaných veličin (teplota a vibrace). Vzhledem k různým řešeným problémům (konstrukce, návrh experimentálního řídicího programu, příprava a realizace experimentů) je práce komplexní a realizace byla dosti časově náročná. Dosažené výstupy jsou na dobré úrovni a celková úroveň práce je nadprůměrná. Během řešení práce bych ocenil větší samostatnost a určitý nadhled. Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čermák, Jan

V diplomové práci se se jedná o návrh experimentálního zařízení pro testování valivých ložisek mazaných plastickým mazivem s řízeným dávkováním. Těžiště práce spočívá v konstrukčních úpravách testovací stanice. Diplomová práce je dobře řemeslně zpracovaná a nemám k ní vážnějších výhrad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100711