NOVÁK, M. Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěcha, Jiří

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku systémové elektroinstalace a její využití pro regulaci a řízení vytápění rodinného domu s ovládáním a řízením ostatních technologií v rodinném domě. První část práce obsahuje soupis norem nutných pro tvorbu projektové dokumentace, rozdělění jednotlivých systému dle topologie a komunikace. Je zde vytvořen přehled jednotlivých výrobců zabívající se problematikou systémové elektroinstalace v ČR. V druhé části se student zaměřil na tvorbu projektové dokumentace a návrh systému řízení tepelných zdrojů dle zadání investora. V rámci práce došlo k vytvoření funkčního řídícího systému otopné soustavy a kompletního řízení spínání a regulace celého domu. V závěru práce je vytvořen cenový rozpočet dle použitých zařízení a projektové dokumentace. Kvalitu práce snižuje větší rozsah teoretické části a neúplné citování některých kapitol. Kladně hodnotím zájem studenta o danou problematiku během semestru, kdy aktivně využíval konzultace a samostatně zpracovával získané data od výrobců dané problematiky. Rozsah použité literatůry je na dobré úrovni a odpovídá potřebám práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 90 body.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bátora, Branislav

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou návrhu tepelného systému u RD a jeho řízení pomocí systémové elektroinstalace LOXONE. 1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Práce svým obsahem odpovídá bodům zadání a jednotlivé body jsou zpracovány v plném rozsahu. 2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? Struktura jednotlivých kapitol je přehledná a má logickou návaznost. Z hlediska úplnosti zpracování autor až na menší detaily podrobně řešil všechny body zadání. Rešeršní část práce je až zbytečně rozsáhlá. Praktická část je až na níže uvedené připomínky na dobré úrovní a prezentuje odbornost, kterou diplomant získal při zpracování práce. 3. Jiné poznatky, kritické připomínky. - Na str. 20 autor rozděluje systémy dle uspořádání na centralizované a decentralizované. Toto rozdělení se netýká dispozičního uspořádání, ale jestli je řízení centralizované pomocí centrální řídící jednotky nebo nikoliv. - V kapitole 3.4.1. autor popisuje systém KNX a uvádí, že výrobců systému KNX je více než 100. K dnešnímu datu je registrovaných 413 výrobců, co je výrazně více než autor uvádí. - Ve výkresové PD chybí popis uložení kabelů a tras, výpis kabelů v trase a popis typu kabelů - Vzhledem k tomu, že se jedná o stupeň dokumentace pro provedení stavby ve výkresové dokumentaci, postrádám důležité informace: Napěťová a rozvodná soustava, informace o ochraně před nebezpečným dotykem, vnější vlivy a poznámky k dokumentaci a provedení instalace. - V schématu rozváděče chybí popis přípojnic/sběrnic - V kap. 2.1 autor správně uvádí, že proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný okruh. Tento poznatek nesprávně cituje – norma, která je zde citována je ČSN 33 2130 ed.3 a ne ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Uvedeným pravidlem se autor při návrhu rozvaděče neřídil a na jeden chránič napojil více světelných okruhů. - U rozpočtu chybí krycí list - Navržené osvětlení v některých místnostech je značně předimenzované 4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? Práce přímo nepřináší nové poznatky, ale představuje praktickou ukázku normativních postupů při řešení konkrétního návrhu s komentářem a odkazem na platnou legislativu. 5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Použitá literatura odpovídá potřebám práce. Rozsah použité literatury je dostatečný. Některé odstavce a kapitoly nejsou řádně citovány a není zřejmé, z jakého zdroje autor vycházel. Některé zdroje použité v práci jsou staršího data, co má za následek neaktuálnost některých informací. 6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). Po formální stránce je práce na standardní úrovni. Kvalita většiny obrázků je dostatečná. Některé, jsou ale hůře čitelné (např. obr. 4.1). Ve výkresové dokumentaci jsou barvy některých vedení nevhodně zvolené, co má za následek horší čitelnost. 7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? Práce má hlavně praktické využití a vzhledem na zadání se očekává její uplatnění v procesu realizace stavby s uvedeným technologiemi. 8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B (85 bodů)

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 102567