ŠČASNÝ, J. Způsoby montáže snímačů akustické emise na povrch testovaných konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

Poměrně rozsáhlá bakalářská práce tvoří příspěvek k významnému problému, který je řešen na řadě pracovišť zaměřených na aplikace metody akustické emise v technické praxi. Kvalitní kontakt snímače s povrchem zkoušeného dílce je rozhodujícím prvkem pro opakovatelnost měření metodou akustické emise. V úvodní části práce je proveden stručný přehled základních metod nedestruktivního zkoušení s důrazem na metodu akustické emise. Po rozboru principů obvyklých typů snímačů AE je proveden přehled standardních způsobů montáže snímačů na povrchy sledovaných dílců. Třetí část práce představuje možná koncepční řešení úchytů pro oblé povrchy součástí z neferomagnetických materiálů. Detailněji jsou představeny konstrukce úchytů na bázi pneumatických přísavek. Příklad jednoho typu úchytu je rozpracován až do výrobní dokumentace. Závěr práce tvoří ukázka reálných výsledků měření AE s využitím přísavek při měření výbojů VVN ve válcových vodičích vyrobených z nemagnetické slitiny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemanová, Lucie

Bakalářská práce obsahuje přehledně a obsáhle zpracovaný teoretický základ nedestruktivních metod se zaměřením na akustickou emisi (AE). Text je přehledně a logicky členěn do kapitol. Text neobsahuje faktické chyby a souvisí tematicky s praktickou částí práce. V té se autor zabýval návrhem přípravků snímačů AE, navrhnul několik různých variant řešení, které jsou výstižně popsány v kapitole 3. Kapitola 4 rozvíjí vybrané varianty. Kladně hodnotím také to, že součástí práce je praktická ukázka měření. Několik přípravků bylo realizováno a vyzkoušeno, na základě čehož bylo navrženo nejvhodnější řešení. Všechny cíle byly splněny, zpracování bakalářské práce po grafické stránce je také velmi dobré. Menší výhrady mám k formální stránce práce. V textu se vyskytují některá neobratná slohová vyjádření. Jedná se zejména o dlouhá souvětí, která nedávající smysl (např. odstavec 1.2 nebo 1.2.1). Dále by mohla být větší pozornost věnována typografickým pravidlům (používání mezer, zalomení řádků, pravidlům pro psaní jednotek). Text neobsahuje odkazy na obrázky, u některých z nich tedy nemusí být jasné, co jimi chtěl autor ilustrovat. Číslování obrázků není v souladu s pokyny pro vypracování závěrečné práce na Ústavu konstruování. Autor citoval značné množství zdrojů, nicméně odkazy v textu nejsou provedeny podle zvyklostí normy ISO 690. V seznamu literatury není dodržen jednotný styl citací. Tyto drobné nedostatky však nijak výrazně nesnižují kvalitu práce a doporučuji ji k obhajobě s výsledným hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103077