BAREŠ, J. Měření parametrů hydraulických soustav letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bencalík, Karol

Bakalářská práce byla zaměřena na stanovení měření parametrů ovlivňujících technický stav hydraulických systémů. Práce klade důraz na měření parametrů v laboratorních podmínkách. Je zde vysvětlen princip jednotlivých parametrů a jejich vliv na technický stav soustavy. Součástí řešeného úkolu byl i výběr přístrojů pro laboratorní pracoviště a přibližná cenová kalkulace jednotlivých přístrojů. Student pracoval samostatně a zpracoval dané téma velmi pečlivě jak z hlediska kvality, tak i rozsahem celé práce. Práce splňuje všechny požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Třetina, Karel

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky na formální úpravu, nevyužívá však možnosti oboustranného psaní textu. Hlavním požadavkem zadání bakalářské práce bylo určení důležitých parametrů hydraulických soustav letadel a rozvaha výběru vhodných přístrojů pro měření základních parametrů hydraulické soustavy letadla. Práce je rozdělena do pěti základních kapitol, obsahuje úvod i závěr. V druhé kapitole je pozornost věnována vlastnostem hydraulických kapalin, stručně a přehledně jsou uvedeny jejich základní fyzikální vlastnosti, definiční vztahy a závislosti na pracovních podmínkách. Velmi účelně a přehledně jsou uspořádány i jejich základní hodnoty. V závěru této části je zmínka i o chemických vlastnostech hydraulických kapalin. Celá tato část práce dává stručný a ucelený přehled o důležitých parametrech kapalin. Ve třetí kapitole jsou velmi přehledně uvedeny způsoby měření fyzikálních vlastností kapalin. Tato část je účelně doplňována obrázky s popisem jednotlivých přístrojů a dává ucelenou představu o současných přístrojích, principech a metodách měření. Čtvrtá kapitola je zaměřena na hydraulické soustavy letadel. Přestože jsou správně uvedeny funkce, které hydraulické soustavy plní v současných letadlech, není dostatečně jasně vyjádřen a popsán Obr. 4.2 na str. 53. Naproti tomu jsou názorně a dobře popsány principy hydrogenerátorů používaných v soudobých letounech i vlastnosti hydraulických kapalin. V poslední, šesté kapitole se autor zaměřuje na konkrétní návrh výběru laboratorních přístrojů pro měření viskozity, hustoty a znečištění kapaliny hydraulických soustav letadel. Domnívám se, že této části autor věnoval velkou pozornost a dá se předpokládat, že jeho doporučení pro vybavení laboratoře bude využito i v praxi. V této část vidím zásadní praktický přínos předložené bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101437