SUCHÝ, J. Návrh a realizace výukového mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bastl, Michal

Pan Suchý se v bakalářské práci věnoval návrhu robotického podvozku, který bude kompatibilní s výukovou platformou EduKit. Jako student obecné formy studia se musel doučit většinu znalostí, kterých bylo třeba k úspěšnému dokončení zadání. Student přistupoval k práci svědomitě, využíval v adekvátní míře konzultací a jsem jako vedoucí s jeho přístupem i výsledky spokojen. Řešená problematika byla zvládnuta na úrovni odpovídající požadavkům na bakalářskou práci. Hodnocení: A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sova, Václav

Práce se věnuje tvorbě výukového mobilního podvozku se sadou sensorů jako rozšíření pro již existující výukovou platformu PIC EduKit. Student navrhl a realizoval mechanickou konstrukci, elektroniku a vytvořil demonstrační program. Byly splněny všechny body zadání, pouze by se dalo vytknout, že nebyla ověřena funkce jedné vytvořené DPS a demonstrační program nevyužil všechny dostupné sensory a periferie. V textu práce se vyskytují drobné nedostatky: - V kapitole 4.2.2 je uvedeno, že pro zesílení signálu z fotodiody je využito operačních zesilovačů v invertujícím zapojení, ale schéma DPS RGB line sensoru v příloze č.4 tomu neodpovídá. - Na obrázcích 4-12 a 4-13 jsou části schémat pro připojení sensorů, ale je tam mnoho spojů, které jsou ukončeny, nejsou pojmenovány a není jasné, kam vedou. - Také bych vytkl zpracování citací, kdy citace je často umístěna až za konec odstavce. Text má drobné formální nedostatky, ale je odvedeno mnoho kvalitní práce, která přesahuje do více oborů. Uděluji celkové hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101250