PLISKA, J. Hodnocení mechanických vlastností strukturovaného materiálu vyrobeného technologií kovového 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Radek

Student se zabýval hodnocením mechanických vlastností strukturovaného materiálu vyrobeného technologií SLM. Ve své práci analyzoval řadu aktuálních vědeckých článků, na základě kterých vybral běžně používané konstanty a závislosti potřebné pro popis mechanických vlastností strukturovaných materiálů. Tyto poznatky poté aplikoval ve formě poloautomatického softwaru v programu excel na již získaná data. Výsledkem práce je nástroj, který umožní v krátkém čase vyhodnotit všechny běžně používané konstanty potřebné pro hodnocení mechanických vlastností. Student při řešení bakalářské práce prokázal velmi proaktivní přístup, schopnost vyvozovat závěry a aplikovat nové poznatky. Bakalářskou práci hodnotím známkou "výborně" a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Skřivánková, Vendula

Předložená bakalářská práce se zabývá nalezením vhodných kritérií pro porovnání mikroprutových struktur a jejich vyhodnocení. Cíle bakalářské práce jsou jasně definovány a splněny. Vyhodnocení a porovnání získaných dat proběhlo pomocí skriptu pro MS Excel, který byl vytvořen v rámci řešení bakalářské práce. Kritéria pro vyhodnocování byla určena na základě rešerše. Přehled současného stavu poznání je zpracován v dostatečném rozsahu. Princip metody Selective laser melting (SLM) je popsán srozumitelně, žádné další metody 3D tisku nejsou v práci popsány. Materiály využívané technologií SLM jsou popsány stručně. Největší pozornost je věnována analýze mikroprutových struktur a jejich testování. Z materiálových modelů je popsán pouze model Johnson-Cook. Použité metody měření a výroby jsou srozumitelně vysvětleny a odůvodněny, avšak volba materiálu je popsána jen stručně. Výsledky jsou zobrazeny a popsány dostatečně přehledně. V kapitole č. 4.4.1 na straně 36 autor uvádí, že pro kvalitní statistickou analýzu je potřeba vyhodnotit nejméně 10 vzorků, avšak žádná statistická analýza není provedena (pouze je vypočítána průměrná hodnota z naměřených dat). Formálně práce obsahuje všechny důležité kapitoly a je celkově napsána srozumitelně bez velkých chyb. Pouze v kapitole č. 6 na straně 45 je odkazováno na obr. 0.2, který v práci není. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100539