RAFAJA, H. Konstrukce nanášecího systému se zabudovanou frézovací hlavou pro 3D tisk kovových prototypů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Bakalářská práce se zabývá návrhem frézovacího zařízení pro aditivní výrobní systém. Navržené zařízení umožňuje obrobení poslední vyrobené vrstvy. Je použitelné pro měkké materiály typu hliníkových slitin. Student při řešení úkolu postupoval velice aktivně, samostatně a systematicky. Bohužel některé nepřesné a zavádějící formulace a nepříliš vytříbený slohový styl mírně snižují jinak dobrou úroveň práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vrána, Radek

Práce se zabývá aktuálním tématem zpřesnění výroby technologie SLM pomocí obrábění jednotlivých vrstev dílu při jeho výrobě. V textové části bakalářské práce se student dopouští řady nepřesných formulací a tvrzení. Často používá velmi obecný popis namísto zavedených pojmů např. "díl je rozkouskován vhodným softwérem". V konstrukční části bych uvítal větší kvalitnější obrázky, které pomohou lépe pochopit popisované konstrukční uzly. Konstrukční návrh celkově hodnotím jako zdařilý. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 101042