SUŠOVSKÝ, M. Mechanická konstrukce elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Strecker, Zbyněk

Tato bakalářská práce by měla být zaměřena na popis různých konstrukcí elektromagnetických ventilů používaných v automobilové oblasti s důrazem zejména na rychlé elektromagnetické ventily. Ačkoliv jsou v úvodu práce zmíněny hlavní oblasti využití elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti, zbytek práce ale v podstatě podrobněji rozebírá pouze jeden typ elektromagnetického ventilu systému common rail a blíže neidentifikovatelného ventilu s pohonem pohybujícím cívkou. Z práce tak není jasné, jaké jsou typické časové odezvy ventilů v systémech ABS, CDC, v systémech automatických převodovek apod.. Kapitola 3.3 uvádí technická řešení vedoucí ke zlepšení časové odezvy, nicméně v celé kapitole není popsán ventil, na který jsou řešení aplikována. Uvedené grafy tak nedávají smysl. Kapitola 3.3.1 také nedává příliš smysl. Zcela jistě není žádoucí používat zdroj který bude poskytovat "maximálním napětí a proud cívce". Závislost poměru napětí a proudu zcela jistě nezpůsobí nárůst elektromagnetické síly atd.. Práce tedy dostatečně nevysvětluje a neshrnuje používané konstrukce elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti. Ze závěrů nelze vyvodit jaké jsou konstrukční postupy urychlující dobu odezvy ventilu. Konstatování typu "největších pokroků je možné dosáhnout zvýšením či snížením přiváděného elektrického proudu" jsou zcela nicneříkající a v praxi neaplikovatelné. Student pracoval samostatně, od ledna s vedoucím práce zcela přestal komunikovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Novák, Petr

Tato práce se zabývá konstrukcí elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti. Cílem je zmapovat možné mechanické konstrukce s ohledem zejména na rychlou časovou odezvu. V práci jsou sepsány oblasti využití elektromagnetických ventilů v automobilovém průmyslu a také jsou rozděleny dle jejich konstrukce. S ohledem na zadání však chybí údaje o požadovaných časových odezvách ventilů v dané oblasti použití. Práce je svým uspořádáním nepřehledná a pro čtenáře složitá na pochopení. Např. v kapitole 3.3.2 o volbě materiálu je najednou řešena závislost časové odezvy na tlakovém zatížení od kapaliny uvnitř těla ventilu. V práci nebyly jasně stanoveny parametry ventilu, které ovlivňují časovou odezvu, ani míra jejich vlivu. I přes tyto nedostatky byl cíl práce splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 101268