UMLAUFOVÁ, P. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: neměla by být problematika bezpečnosti ve firmě řešena komplexněji než bezpečnostním školením chování na internetu (str,62)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fučík, Jan

Studentka zadání práce splnila bez výhrad a dokázala komplexně analyzovat stav společnosti OHL ŽS, a. s. a navrhnout adekvátní řešení problémů i přesto, že se jedná o velký podnik, který má více než 1 200 zaměstnanců.Navržené postupy pro zlepšení či eliminaci současných problémů by společnosti přinesly i přes počáteční náklady značné úspory a především výrazné zefektivnění práce.Jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni bez gramatických chyb a překlepů.Typograficky je práce na dobré úrovni s několika drobnými nedostatky (například tabulka č. 4 by mohla být lépe formátována, aby nepřesahovala více stran). Ocenil bych také provázanost referencí v textu na seznam použitých zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 102436