VYHŇÁK, P. Návrh síťové infrastruktury pro společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Výborná práce. Autor profesionálně navrhl komunikační infrastrukturu včetně aktivních prvků pro značně rozsáhlý objekt. Návrh je dopracován do všech detailů ve formě prováděcího projektu. Bakalářská práce splnila vytyčený cíl, doporučuji ji k obhajobě. Doplňující otázky: 1. Neuvažoval jste při tak velkém množství přípojných míst o chassis switchích? 2. Jak byste investorovi doporučil nastavit a provozovat WiFi síť?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jordán, Vilém

Velmi kvalitní práce splňující zadané cíle. Plně využitelné v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99509