MARČÍK, S. Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo navrhnout systém pro detekci defektů solárních článků a modulů využívající elektroluminiscenci pomocí webové kamery nebo jiné nízkonákladové fotografické kamery. Spektrální citlivost použité kamery měl ověřit pomocí spektrometru. Tuto část zadání student splnil v plném rozsahu. Bohužel se mu nepodařilo ověřit funkčnosti navrženého systému na vzorcích fotovoltaických panelů a funkčnost se podařilo ověřit jen na zdrojích IR záření s vyšší intenzitou záření. Student denního studia FEKT v práci postupoval samostatně s dostatečnou iniciativou. Vytknout by se mu dala nízká míra konzultací. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou dobře.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Jandová, Kristýna

Student se v této práci seznámil s principy činnosti fotovoltaických článků, respektive panelů, a zaměřil se na detekci defektů, které ovlivňují činnost a životnost solárních modulů. Dále navrhnul systém na detekci defektů pomocí nízkonákladové kamery. Vybranou kameru student upravil a ověřil funkčnost tohoto zařízení. Výsledná detekce defektů v předložených panelech však neproběhla, jelikož byl zjištěn nevyhovující expoziční čas. Po formální stránce je práce přehledná a vhodně rozčleněná do kapitol. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Dle mého názoru rozsah zadání neodpovídá požadavkům na diplomovou práci jak po časové, tak po kreditové stránce a vedoucí práce i student byli na tento problém upozorněni již u semestrálního projektu. Zadání práce však bylo splněno, a proto doporučuji tuto práci k obhajobě a hodnotím 57 body/E.

Navrhovaná známka
E
Body
57

Otázky

eVSKP id 103451