NEKVAPIL, J. Vliv optických prvků na účinnost světlovodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Škoda, Jan

Student Bc. Jan Nekvapil se měl ve své práci zabývat problematikou vlivu optických prvků na účinnost světlovodu. Diplomová práce měla vytyčené celkem tři stěžejní cíle. Prvním bylo podrobné seznámení se z normativními předpisy týkající se řešené problematiky, na základě získaných poznatků měla být změřena účinnost různých variant světlovodů a na závěr na základě měření měl vyvodit závěry a výsledky vhodně prezentovat. Student všechny tyto části splnil. Zadané téma bylo ze strany studenta vypracováno velmi dobře a svědomitě. Jeho doslova "zapálený" přístup k řešení diplomové práce, byl patrný už na první konzultaci. Student během řešení odvedl velký kus práce a prokázal nejenom velmi dobré znalosti v řešené problematice, ale i manuální zručnost, neboť si veškeré chybějící pomůcky k měření zhotovil svépomocí, za což jej velmi chválím. Díky velmi pečlivé přípravě všech potřebných částí k měření se studentovi podařilo otestovat velké množství kombinací optických prvků a tvarů světlovodných tras. Následné zpracování tohoto balíku dat bylo provedeno opět zodpovědně, za což studenta hodnotím velmi kladně, a z práce je vidět, že diplomat řešené problematice věnoval opravdu hodně času. K práci nemám téměř zásadních připomínek, až na jednu, kde student v kapitole 5.6.2. uvádí, že spektrum použitého LED modulu odpovídá spektru světla D55. Toto je dle mého názoru parně chybou a místo pojmu spektrum měl být použit pojem teplota chromatičnosti. Dílčí výsledky své práce student prezentoval velmi zodpovědně a na konzultace přicházel vždy připraven. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem práci hodnotím stupněm A/95 bodů a doporučuji ji k obhajobě u SZZ.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Mohelníková, Jitka

Diplomové práce je napsaná zodpovědně, má logickou strukturu, jsou v ní uvedené výsledky vlastní práce diplomanta. V úvodním přehledu řešené problematiky diplomant důsledně cituje práce jiných autorů. Téma práce je zajímavé a aktuální. Diplomová práce podrobně popisuje postupy laboratorních měření a hodnocení účinnosti vybraných typů tubusových světlovodů. Diplomant provedl zajímavé experimenty, podílel se na jejich přípravě i samotné realizaci. Výsledky laboratorních měření jsou v práci systematicky uspořádány a správně prezentovány. Diplomant využil programu Matlab pro prezentaci měřených dat. Výsledky práce představují příspěvek k problematice navrhování a posuzování světlovodů. Uvedené připomínky v tomto posudku představují doporučení a vztahují se k především k formálnímu zpracování diplomové práce. Drobné formální nedostatky nesnižují odbornou úroveň diplomové práce. Na základě výše uvedených skutečností hodnotím diplomovou práci Bc. Jan Nekvapila velmi kladně a dovolím si ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 99010