FOLDYNOVÁ, K. Modifikace inkoustů pro tisk luminiscenčních prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vala, Martin

Předkládaná bakalářská práce studentky Kláry Foldynové je zaměřena na aktuální problematiku nízkonákladových alternativních světelných zdrojů. Studované systémy jsou založeny na elektroluminiscenčních panelech připravovaných pomocí velmi progresivní technologie materiálového tisku. U těchto panelů je v této práci studována možnost rozšíření barevného spektra vyzařovaného záření přídavky organických fluorescenčních aditiv. Práce se zabývá zcela novou problematikou na Fakultě Chemické a při přípravě těchto panelů bylo nutné vypořádat se s celou řadou dílčích problémů. Velmi kladně oceňuji, že se podařilo tyto problémy překonat a výsledkem této práce je funkční luminiscenční panel, u kterého se podařilo prokázat, že organické aditiva mohou významně změnit barvu emitovaného záření. Studentka Klára Foldynová postupovala při experimentální práci i následném zpracování výsledků svědomitě a práci vypracovala s přiměřeným počtem konzultací samostatně. Předkládaná práce splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dzik, Petr

Předložená bakalářská práce řeší zajímavou a z hlediska praktické aplikace aktuální problematiku pomocí dobře navržených experimentů a správné metodiky. Ke kladům práce patří logická výstavba textu a učelné vyjadřování bez zbytečné "vaty" a opisování pásáží z učebnic, což v konečném důsledku vede k přiměřenému rozsahu. Dále mě potěšila veskrze správná aplikace pokročilé kolorimetrické charakterizace studovaných vzorků (Obr. 24). Formální nedostatky zahrnují především velmi skoupé popisky obrázků, což zejména v případě kombinovaných grafů s dvěma různými vertikálními osami je pro čtenáře značně nekomfortní. Informační obsah mikrofotokrafií je zásadně snížen nepřítomností měřítka! V teoretické části postrádám samostanou sekci věnovanou popisu současného stavu řešené problematiky. Z hlediska věcného obsahu se v práci objevuje několik nejasností, které jsou dále vytknuty v otázkách oponenta. Nicméně, žádná z nich zásadním způsobem nekazí celkový dojem z práce, který je velmi dobrý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 98592