CIGÁNKOVÁ, M. Vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u buku lesního [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Předložená bakalářská práce je součástí většího experimentu Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, ve kterém se sledoval vliv UV-B záření na různé fotosyntetické charakteristiky u buku lesního. Zadání bylo beze zbytku splněno, práce má logickou strukturu a dobře se čte. Materiál byl dostatečně charakterizován a metody popsány natolik podrobně, aby se daly reprodukovat. Výsledky jsou přehledné, v diskusi se autorka snaží o konfrontaci vlastních výsledků s výsledky jiných autorů. Ve stručném závěru čtenář najde informaci o řešené problematice, metodách i nejdůležitějších výsledcích. Literatura je v textu správně citována, seznam literatury je napsán v souladu s příslušnou normou. Studentka pravidelně využívala konzultace, pracovala systematicky a pečlivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Urban,, Otmar

Práce se zabývá z pohledu ekofyziologie i produkce rostlin významným a aktuálním tématem. Hlavní nedostatky práce vidím v chybějící definici cílů či testovaných hypotéz (ty se objevují až v kapitole Výsledky a diskuse) a nevhodné práci s literaturou, respektive citováním odborné literatury. V některých částech odkazy na literární zdroje zcela chybí, a to včetně úvodní kapitoly. Například by mne zajímalo odkud bylo převzato tvrzení "Klimatické modely předpokládají do roku 2020 další vzrůst, a to o 14 % na severní a 40 % na jižní polokouli". Dále prosím o vysvětlení věty na straně 15: "V nepřitomnosti CO2 a O2 dochazi k silnemu osvětleni chloroplastů a tim k rychlé a nevratné ztratě fotosynteticke aktivity [8][9]." První odstavec na straně 16 nemá logickou strukturu a vyskytuje se v něm řada nepřesností či omylů. Například na 6. řádku shora má autorka na mysli pravděpodobně atmosférickou koncentraci CO2, nikoli rychlost fotosyntézy. Koncentrace CO2 je v práci uvedena třemi různými zápisy (%, cm3 m-3, umol mol-1). Bylo by vhodné toto ujednotit a používat jen jeden zápis. Uvedenými kritickými připomínkami nechci snižovat úroveň této hezké práce, jejíž výsledky jistě mohou tvořit součást uceleného pohledu na aklimaci fotosyntézy rostlin k faktorům růstového prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94721