DOBROVOLNÝ, P. Návrh brzdové soustavy formulového vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Bc. Petr Dobrovolný začal pracovat na své svou diplomové práci jako člen studentského týmu Formule Student. Svou práci koordinoval s ostatními členy týmu a zpracovával v návaznosti na celkovou konstrukci vozidla. Soustředil se přitom zpočátku především na vypracování konstrukční CAD návrhu brzdové soustavy a možnosti jeho výroby, teprve pak přistoupil ke zpracování samotné diplomové práce. Přestože dle mého názoru bylo v jeho možnostech dokončit diplomovou práci ve zbývajícím čase, díky své snaze o pečlivé zpracování se rozhodl práci dokončit a obhajovat až v následujícím roce. Práci zpracovával do značné míry samostatně. Na práci si cením, že navržená konstrukce byla nejen vyrobena, ale i odzkoušena v reálných podmínkách závodní sezóny formulového vozu. Cíle práce byly studentem splněny v celém rozsahu daném zadáním, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Martin

Diplomová práce Bc. Petra Dobrovolného se zabývá návrhem brzdové soustavy vozu studentské formule. V první části je provedena rešerše soudobých brzdových systémů a požadavky na brzdový systém formule student, ze kterého student vychází. Výpočtový návrh brzdové soustavy ukazuje splnění základních požadavku kladených na brzdovou soustavu a stabilitu vozidla při brzdění na suché i mokré vozovce. Přestože to plyne z kontextu, postup výpočtů a použité vztahy by v některých částech měly být detailněji komentovány (kapitola 3.1 a dále). Sestavené výpočtové MKP modely pro napěťově-deformační analýzy představují základní simulace a hodnocení napjatosti ve statických zátěžných stavech, lze je přijmout jako základní přístup. K pokročilejšímu přístupu se vztahují níže přiložené připomínky a otázky. S výsledky tepelných analýz simulujícím teploty brzdových kotoučů lze souhlasit, tyto analýzy by však bylo možno dále využít, k čemuž se váže další přiložená otázka. Po konstrukční stránce bych v práci očekával detailnější popis vedení trubek brzdové soustavy, jak je uvedeno v cílech práce. Na práci je potřeba ocenit poměrně komplexní návrh celé brzdové soustavy, až do fáze výroby včetně určení cenové náročnosti, a především finální ověření na vozidle v závodní sezóně. Práce je logicky uspořádaná, grafická část vhodně doplňuje text a ilustruje dosažené výsledky, u dokumentování simulací bych ale v některých případech přivítal detail výpočtové sítě v místech koncentrátorů napětí. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, pouze s některými drobnými pravopisnými nebo stylistickými chybami. Diplomant prokázal odborné schopnosti při řešení zadané problematiky a uvedené závěry přináší odpovídající zhodnocení navrženého řešení po konstrukční, výrobní i finanční stránce. Zadání lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 96707