ŠTOFKA, F. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu v areálu Špitálka 60/12, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Klika, Pavel

Student v diplomové práci splnil úkoly a cíle uvedené v zadání. V závěru práce jsou výsledky srozumitelně vyhodnoceny. Student se však mohl více věnovat jednotlivým vyhodnocovaným kritériím. Student vyhodnotil podmínky velmi obecně, což snižuje i přínos pro praktické a teoretické využití. Na práci hodnotím skutečnost, že student vycházel ze skutečných údajů o využívání stavby. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sadílek, Augustin

Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití objektu Špitálka 60/12 v Brně (metoda HABU). V teoretické části jsou přehledně popsány předpisy, pojmy, podklady, metody oceňování a metoda HABU. V praktické části je popsána posuzovaná nemovitost a jsou zde navrženy varianty jejího možného budoucího využití (poměrně vhodně zvolené varianty), které pak jsou podrobeny zkouškám legální přípustnosti, fyzické možnosti, finanční opodstatněnosti a maximální výnosnosti. Celkový dojem snižují občasné chyby v psaní (nevynechané mezery mezi slovy, opakování textu na str. 23, a v abstraktu na str. 5 je místo maximální výnosnost uvedeno maximální výkonnost). Diplomová práce splňuje po obsahové i formální stránce, a také svým rozsahem požadavky na diplomovou práci. Rozsah použité literatury je dostatečný. Výpočty a výsledky jsou prezentovány přehledně tabelární formou. Výsledky popsány ve shrnutí a v závěru. Praktický přínos této práce: může být využita vlastníkem objektu k rozhodování o jeho budoucím využití.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91379