DOSEDĚL, J. Analýza rozjezdu a vybraných manévrů cyklistů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Semela, Marek

Posluchač splnil cíle práce v celém rozsahu a byť mám k rozsahu a způsobu některých měření a formální stránce práce výhrady, celkově považuji práci za zdařilou a přínosnou pro rozvoj oboru. Posluchač projevil inženýrský přístup k řešení zadaného problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ptáček, Petr

Práce v dostačující úrovni popisuje současný stav řešené problematiky. Za poněkud nesprávné považuji označení „helma“ místo přílba – například strana 47 a 55 práce. Na straně 49 je použito „cyklisti“ místo správného cyklisté. V diagramech, které jsou na 57 stránce, postrádám popisku ve vazbě na schéma, které je na straně 56. Velice přínosné považuji měření vlivu ohlédnutí se – strana 92. Ohlédnutí otočením hlavy o 180° je asi nepřesné. V závěru by, dle mého názoru, mělo být stručné uvedení případných rozdílů oproti jiným pracím, jak jsou citovány a vyhodnocení jejich důvodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100173